• [javascript protected email address]

 

Om projektet

Inno4Grass är förkortningen för "Mer innovationer för hållbar vallproduktion i Europa", ett internationellt multi-aktörsprojekt som samlar viktiga lantbrukarorganisationer, rådgivningsföretag, utbildnings- och forskningsinstitutioner från åtta EU-länder – Tyskland, Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Polen och Sverige – där vallen utgör en stor andel av jordbruksarealen och där produktionen av mjölk samt nöt- och fårkött har stor ekonomisk betydelse.

Bakgrund

Samarbetet mellan jordbrukare, rådgivare och forskare kan bli bättre i de berörda länderna. En konsekvens är att de senaste forskningsresultaten inte blivit tillräckligt tillämpade i praktiken och att värdefull kunskap om vallgrödor slår igenom mycket sent hos lantbrukarna. Dessutom sprids inte information om nyheter som introducerats på gårdsnivå effektivt i alla medlemsländer.

Vårt mål

Projektets övergripande mål är att överbrygga klyftan mellan forskning och praktik för att säkerställa tillämpningen av innovativa system i vallodlingen. Projektets långsiktiga mål är att öka lönsamheten för europeiska vallodlare och att bevara miljövärdena. Syftet med Inno4Grass ligger helt i linje med resultatet från EIP-AGRI:s fokusgrupp "Permanenta gräsmarker" som identifierade behovet av innovationer och möjliga bidrag från vallen för en lönsam och hållbar mjölk-, nötkreaturs- och fårproduktion i Europa.

Förväntade resultat

Projektet kommer att bidra till spridning av befintlig vetenskaplig och praktisk kunskap inom vallområdet samt stimulera utbyten mellan regioner och länder. Detta kommer att uppnås genom att:

  • inrätta ett nätverk av koordinatorer, s.k. "Facilitator Agents", som fångar upp nyheter från innovativa gårdar granskade i 85 fallstudier, samt analyserar och sammanställer dem för bl.a. jordbrukargrupper i sociala media
  • arrangera ett flertal intervjuer samt digitala och fysiska mötesplatser i alla deltagande länder
  • inrätta en projekthemsida kopplad till EIP-AGRI och involvera de deltagande organisationerna i projektet
  • producera informationsmaterial (innovationsbeskrivningar, videoklipp, broschyrer, kursplaner för studenter och rådgivare inom jordbruket etc.)
  • utarbeta förslag till utbytesprogram inom vallområdet
  • mata nationella och europeiska Wikimedia samt databasen "Encyclopedia Pratensis"
  • utveckla innovativa beslutsstödssystem och behovsstyrda forskningsprogram.


Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok