• [javascript protected email address]

 

Om projektet

Inno4Grass är förkortningen för "Mer innovationer för hållbar vallproduktion i Europa", ett internationellt multi-aktörsprojekt som samlar viktiga lantbrukarorganisationer, rådgivningsföretag, utbildnings- och forskningsinstitutioner från åtta EU-länder – Tyskland, Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Polen och Sverige – där vallen utgör en stor andel av jordbruksarealen och där produktionen av mjölk samt nöt- och fårkött har stor ekonomisk betydelse.

Bakgrund

Samarbetet mellan jordbrukare, rådgivare och forskare kan bli bättre i de berörda länderna. En konsekvens är att de senaste forskningsresultaten inte blivit tillräckligt tillämpade i praktiken och att värdefull kunskap om vallgrödor slår igenom mycket sent hos lantbrukarna. Dessutom sprids inte information om nyheter som introducerats på gårdsnivå effektivt i alla medlemsländer.

Vårt mål

Projektets övergripande mål är att överbrygga klyftan mellan forskning och praktik för att säkerställa tillämpningen av innovativa system i vallodlingen. Projektets långsiktiga mål är att öka lönsamheten för europeiska vallodlare och att bevara miljövärdena. Syftet med Inno4Grass ligger helt i linje med resultatet från EIP-AGRI:s fokusgrupp "Permanenta gräsmarker" som identifierade behovet av innovationer och möjliga bidrag från vallen för en lönsam och hållbar mjölk-, nötkreaturs- och fårproduktion i Europa.

Förväntade resultatInno4Grass3

Projektet kommer att bidra till spridning av befintlig vetenskaplig och praktisk kunskap inom vallområdet samt stimulera utbyten mellan regioner och länder. Detta kommer att uppnås genom att:

  • inrätta ett nätverk av koordinatorer, s.k. "Facilitator Agents", som fångar upp nyheter från innovativa gårdar granskade i 85 fallstudier, samt analyserar och sammanställer dem för bl.a. jordbrukargrupper i sociala media
  • arrangera ett flertal intervjuer samt digitala och fysiska mötesplatser i alla deltagande länder
  • inrätta en projekthemsida kopplad till EIP - AGRI och involvera de deltagande organisationerna i projektet
  • producera informationsmaterial (innovationsbeskrivningar, videoklipp, broschyrer, kursplaner för studenter och rådgivare inom jordbruket etc.)
  • utarbeta förslag till utbytesprogram inom vallområdet
  • skapa en databas med en enkel sökmotor för vetenskapliga uppsatser (Databas för uppsatser från vallkonferenser m.m.)
  • utveckla innovativa beslutsstödssystem och behovsstyrda forskningsprogram.
  • mata nationella och europeiska Wikimedia samt databasen "Encyclopedia Pratensis"

logoEP

 

 

 

 

 

 

 

 

FlyerSV[ Klicka här för att öppna flyern ]Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok