Inno4Grass3

 

O projekcie

Inno4Grass jest akronimem istoty projektu o tytule „Wspólna przestrzeń innowacyjna dla zrównoważonej produkcyjności użytków zielonych w Europie”, realizowanym przez międzynarodowe konsorcjum, w którego skład wchodzą wiodące podmioty strefy badawczo-naukowej i praktyki rolniczej ośmiu krajów Europy (Niemiec, Belgii, Francji, Irlandii, Włoch, Holandii, Polski i Szwecji), gdzie użytki zielone stanowią duży udział w ogólnej powierzchni wykorzystywanej rolniczo, a produkcja bydła mlecznego, mięsnego oraz owiec odgrywa istotne znaczenie gospodarcze.

Tło i kontekst realizowanego przedsięwzięcia            

Współpraca pomiędzy rolnikami, doradcami rolniczymi oraz pracownikami naukowymi jest niewystarczająca we wszystkich, wymienionych powyżej krajach. Skutkiem tego wyniki najnowszych badań w odniesieniu do trwałych użytków zielonych trafiają z opóźnieniem do praktyki rolniczej, a ciekawe rozwiązania, wykorzystywane lokalnie nie są w dostatecznym stopniu wychwytywane i rozpowszechniane szerokiemu gronu odbiorców.

Nasz cel

Celem projektu jest zacieśnienie współpracy nauki z praktyką rolniczą na rzecz wdrożenia innowacyjnych systemów gospodarowania na użytkach zielonych dla zwiększenia opłacalności w zakresie chowu bydła mlecznego, mięsnego i owiec w Europie przy jednoczesnym zapewnieniu pozyskania wielu usług ekosystemowych. Zakres projektu Inno4Grass jest w pełni zgodny z wynikami pracy grupy EIP-AGRI (tj. Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa), która wskazała na potrzebę identyfikacji innowacji w rolnictwie i wpływ trwałych użytków zielonych na poprawę wskaźników ekonomicznych gospodarstw utrzymujących przeżuwacze w Europie.

Spodziewane efekty

Projekt przyczyni się do rozpowszechnienia istniejącego zasobu wiedzy naukowej i praktycznej w danym kraju ojczystym oraz wzmocni wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi państwami, uczestniczącymi w projekcie. Zostanie to zrealizowane między innymi poprzez:

  • utworzenie sieci moderatorów, wychwytujących nowości w analizowanych 85 innowacyjnych gospodarstwach, objętych szczegółową analizą, skonsolidowanie pozyskanych informacji oraz ich omówienie,
  • zorganizowanie licznych spotkań, wywiadów i warsztatów we wszystkich krajach realizujących projekt,
  • utworzenie strony internetowej projektu z linkiem do witryny EIP - AGRI oraz zaangażowanie członków konsorcjum projektowego we współpracę z krajową siecią na rzecz innowacji,
  • stworzenie podstaw do wymiany doświadczeń na miejscu w formie wyjazdów studyjnych w kolejnych latach,
  • wzbogacenie Wikipedii oraz Encyklopedii Pratensis o nowe terminy i pojęcia,
  • utworzenie internetowej bazy tekstów naukowych z łatwą w użyciu wyszukiwarką (Materiały konferencyjne na temat użytków zielonych/wyszukiwarka tekstów naukowych),
  • rozwinięcie systemów wspomagania decyzji w rolnictwie oraz stworzenie programu badań naukowych, wychodzącego naprzeciw potrzebom zgłoszonym przez praktyków.

 

FlyerPL[ Otwórz ulotkę ]

 

 

flag yellow low

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 727368

 Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok