Last month March 2018 Next month
M T W T F S S
week 9 1 2 3 4
week 10 5 6 7 8 9 10 11
week 11 12 13 14 15 16 17 18
week 12 19 20 21 22 23 24 25
week 13 26 27 28 29 30 31
07 Lut 2018;
12:00AM
P&S meeting, Sweden, SV
28 Lut 2018;
12:00AM
P&S meeting, Sweden, SV
06 Mar 2018;
12:00AM
P&S meeting, Poland - WIR

 

 

Spotkanie projektowe w Leeuwarden w Holandii

Leeuwarden1

W dniach 3-5 października 2017 roku w Dairy Campus w Leeuwarden w Holandii odbyło się drugie spotkanie zespołu projektowego Inno4Grass, podczas którego dokonano przeglądu wybranych, najlepszych ze zgłoszonych do projektu innowacji, odnoszących się do systemów produkcji rolnej opartej na trwałych użytkach zielonych. Ponadto, zaprezentowana została baza danych IMS za pośrednictwem której, w przyszłości upowszechnione zostaną wyniki prowadzonych obecnie prac projektowych. Omówiono również nowo tworzoną elektroniczną bazę publikacji, do której wprowadzone zostaną artykuły prezentowane prawie wyłącznie podczas konferencji naukowych lub ukazujące się w międzynarodowych czasopismach naukowych.

W części warsztatowej spotkania omówiono metodykę spotkań pod hasłem „Nauka i praktyka”, jakie będą organizowane na poziomie poszczególnego kraju partnerskiego. Rozmawiano także o roli brokerów w procesie przekazywania informacji o innowacjach.

Część praktyczna obejmowała zwiedzenie obory doświadczalnej Dairy Campus, będącej częścią Uniwersytetu Wageningen oraz wizytację polową połączoną z demonstracją podstawowych narzędzi łąkarskich.

Leeuwarden2

Zadaniem konsorcjum Inno4Grass jest umożliwienie zainteresowanym podmiotom, w tym głównie rolnikom dostępu do najnowszej i najciekawszej wiedzy na temat trwałych użytków zielonych oraz chowu bydła, owiec i kóz w Europie w celu zwiększenia dochodowości gospodarstw rolnych oraz poprawienia ich konkurencyjności na rynku.

 

 

Spotkanie projektowe w Poznaniu

W dniach 7-8 czerwca 2017 roku odbyło się spotkanie projektowe zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, z udziałem przedstawicieli Centrum Trwałych Użytków Zielonych Dolnej Saksonii i Bremy (GLZ) oraz osób zaangażowanych w realizację projektu w Polsce - tj. pracowników Katedry Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Poznan1

W pierwszej części spotkania Dyrektor biura WIR – Grzegorz Wysocki – zapoznał niemieckiego partnera projektu w zakresem działalności samorządu rolniczego w Polsce na przykładzie Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Następnie Dyrektor biura GLZ – dr Arno Krause – przedstawił działalność Centrum Trwałych Użytków Zielonych Dolnej Saksonii i Bremy oraz wyjaśnił koncepcję utworzenia EIP-AGRI – Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na Recz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa, jak również wskazał powody zawiązania konsorcjum Inno4Grass na poziomie unijnym.

Gospodarz trzeciej części spotkania – prof. dr hab. Piotr Goliński – zaprezentował zakres prac badawczych podejmowanych przez Katedrę Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz przedstawił krótko inne realizowane przez Katedrę projekty.

Celem ogólnym spotkania projektowego było wzajemne poznanie się partnerów, jako instytucji działających w branży rolniczej oraz omówienie bieżących prac projektowych. Dokonano także wstępnej prezentacji innowacji w wybranych gospodarstwach produkujących mleko. Efektem spotkania było także uzgodnienie technicznych aspektów związanych z obsługą serwisu internetowego Inno4Grass, za którego funkcjonowanie odpowiedzialne jest Centrum Trwałych Użytków Zielonych Dolnej Saksonii i Bremy wspólnie z Wielkopolską Izbą Rolniczą.

Poznan2

 

 

Inno4Grass Kick-off meeting - spotkanie uruchamiające projekt

W dniach od 14 do 16 lutego b.r. w Berlinie odbyło się spotkanie uruchamiające projekt Inno4Grass, z udziałem personelu projektowego każdej z organizacji, będącej partnerem konsorcjum oraz przedstawicielami Komisji Europejskiej i niemieckiego Parlamentu.

Celem spotkania było zapoznanie całego zespołu projektowego z koncepcją KE odnośnie finansowania projektów w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 obecnie i w przyszłości oraz omówienie zakresu i sposobu wykonania prac na poszczególnych etapach realizacji projektu. Ponadto, w trakcie spotkania szczegółowo omówione zostały kryteria wyboru innowacyjnych gospodarstw do projektu oraz uzgodnione wstępne założenia do opracowania jednolitej dla całego konsorcjum ankiety z pytaniami adresowanymi do innowacyjnych rolników. Zaprezentowane zostały również wszystkie dostępne na ten moment narzędzia, przyrządy i analizy stosowane w poszczególnych krajach, przydatne w racjonalnym zarządzaniu trwałymi użytkami zielonymi w gospodarstwach utrzymujących przeżuwacze. W wersji zbiorczej zostaną one docelowo zamieszczone w serwisie internetowym Inno4Grass.

Berlin